Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.Vymedzenie pojmov
"Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.nabytokskladom.sk.
"Predávajúci" je:

Bercon, s.r.o.

Hlavná 50

080 01 Prešov

e-mail: info@nabytokskladom.sk

 

IČO: 47 631 856

DIČ: 2023998713

Slovenská Sporiteľňa a.s.

Č. účtu: 5054582934/0900

IBAN: SK68 0900 0000 0050 5458 2934 

 

"Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
"Spotrebiteľ" je fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Orgán dohľadu a dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547 
e-mail: ke@soi.sk 

 

2.Zásady
Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

3.Objednanie tovaru
3.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
3.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
3.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
3.4. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
3.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho - množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, emailom alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
3.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

 

4.Cena tovaru
Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.nabytokskladom.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené Kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená Kupujúcim osobitne podľa platného cenníka. Viac v sekcii doprava.
Cena tovaru je uvádzaná za jednotku (kus, meter ...), pokiaľ v popise nie je uvedené inak.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH.
Cena tovaru označená ako "Akcia" je platná do vypredania zásob.

 

5. Platobné podmienky

5.1.Dobierka:

Predávajúci zašle tovar na dobierku riadne zabalený, kupujúci platí až pri jeho preberaní. platba pri prevzatí tovaru – dobierka, 0 EUR.


5.2.Prevod na účet:

Kupujúci platí za tovar vopred, tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po pripísaní kúpnej ceny za tovar na účtu predávajúceho uvedené v záhlaví týchto OP. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky, prípadne do poznámky uveďte Vaše meno.


5.3.Internetové platby Sporopay.
Platba internet bankingom Slovenskej sporiteľne. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku Slovenskej sporiteľne, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu.

5.4.Nákup na splátky:

Viac podrobných informácii nájdete na podstránke nákup na splátky QUATRO/CETELEM

 

6.Doprava

 

6. Doprava a Podmienky dodania tovaru

6.1. Doprava tovaru je služba, ktorú poskytuje Predávajúci v spolupráci so spoločnosťou TOPTRANS EU a.s.. doručenie priamo na adresu zákazníka (bez vynášky do bytu), odovzdávacím miestom prvý uzamykateľný vchod (vchod do obytného domu, brána k rodinnému domu resp. hranica pozemku a pod.).

6.2. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
6.3. Dodanie tovaru bez objednaných služieb alebo bez základných inštalácií je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hodín, príp. večerné doručenie od 16:00 do 20:00.
6.4. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
a) Cena dopravy na adresu určenú kupujúcim sa vzťahuje na konkrétne vytvorenú objednávku s vlastným objednávacím číslom

- pri objednávke do 300 EUR - cena dopravy 5 EUR

- pri objednávke nad 500 EUR - cena dopravy ZDARMA
b) Cena večernej dopravy v čase od 16:00 do 20:00 na adresu určenú kupujúcim  – 19 EUR.
Cena dopravy sa môže líšiť v prípade platnosti akčných ponúk.

Pred expedovaním tovaru Vás vždy kontaktujeme 24-48 hodín vopred a oznámime Vám deň a čas doručenia objednávky. Pokiaľ by Vám oznámený termín nevyhovoval, doručíme Vám tovar v náhradnom termíne (opäť budete vopred telefonicky informovaný). 
6.5. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:
a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (TOPTRANS EU a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy Kupujúcemu zaslaná emailom na adresu uvedenú v kontaktných údajoch Kupujúceho.
b) Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar doručený vodičmi TOPTRANS EU a.s. riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom a to ešte pred potvrdením prevzatia.
c) Kupujúci je povinný o poškodenom dodanom tovare informovať predávajúceho spôsobom zaslania vyplneného formulára o poškodenej zásielke.  Formulár nájdete tu

 

 

7. Dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku tovaru na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. Kupujúci je povinný tovar prevziať do 21 dní od upovedomenia, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bol vyzvaný, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci splní objednávku (odovzdá tovar na prepravu) najneskôr do konca dodacej lehoty (uvedenej pri každom výrobku) od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru u dodávateľov.

 

 8.Zodpovednosť za vady

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar prevezmite a ihneď na mieste spíšte s vodičom reklamačný protokol. O tejto situácii nás informujte na info@nabytokskladom.sk. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. 

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom na info@nabytokskladom.sk. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Nezabudnite si tiež skontrolovať počet balení a tento počet zapíšte do prepravného listu, ktorý podpisujete pri preberaní zásielky. Toto je nevyhnutné pre prípad, ak by nebola dodaná niektorá súčasť celku.

Predávajúci zodpovedná za vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby, podľa podmienok uvedených v nasledovných bodoch. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru.

Práva kupujúceho: 
s možnosťou odstránenia vady

právo, aby bola vada bezplatne a riadne odstránená;

právo na výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru


ak je vada odstrániteľná, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady tovar riadne užívať, má právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo na primeranú zľavu z ceny tovaru; 

V prípade, že je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

použitím tovaru na iné ako určené účely;

nehodou alebo poškodením spôsobeným inou osobou ako predávajúcim.

použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi;

nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na použitie

skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C;

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 
 

Vybavenie reklamácie:

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Reklamácia musí obsahovať:

názov reklamovaného tovaru

kód a poradové číslo elementu (dosky, skrutky, úchytky, pánty,...) z montážneho listu

konkrétny popis závady

kópiu faktúry

výrobné a sériové číslo zo štítku, nalepeného na krabici


Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

 

 9.Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

9.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
9.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho Dopravná 12, 040 13 Košice (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
9.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
9.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
9.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

10.Záverečné ustanovenia

10.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
10.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
10.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
10.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@nabytokskladom.sk na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
10.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
10.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.
10.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
10.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.
10.9. Kupujúci berie na vedomie, že obrázok tovaru, ktorý sa nachádza na web stránke predávajúceho, sa môže farebne odlišovať od skutočného farebného prevedenia tovaru.

 

 

REKLAMAČNY FORMULAR

Príklad

http://www.novynabytok.sk/index.php?main_page=rekform

 

Meno

Priezvisko

Číslo obj.

Telefon

Druh zavady:

- Chýbajúci diel

- poškodene pri dodaní

- poškodené pri montáži

- neúplné dodanie

- nesprávna farba/prevedenie

- chyba povrchu/poťahu

- iné

 

Popis závady:

Kategórie

 

regbanner.jpg